RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO / Polityka prywatności

§1
INFORMACJE OGÓLNE
Uprzejmie informujemy, iż Joachimski Damian 3 X U z siedzibą przy ul. Mikusińskiego 38/14 w Katowicach, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy dodatkowe dane podane w trakcie wypełnia formularza kontaktowego czy omawiania zlecenia, jak również dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP).
- Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

§2
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
Joachimski Damian 3 X U, ul. Mikusińskiego 38/14, 40-146 Katowice, NIP:634-247-71-22.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Joachimski Damian 3 X U, ul. Mikusińskiego 38/14, 40-146 Katowice lub e-mail: biuro@3xu.eu
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Joachimski Damian 3 X U, ul. ul. Mikusińskiego 38/14, 40-146 Katowice lub e-mail: biuro@3xu.eu
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§3
PRZETWARZANIE DANYCH
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, reklamowych i serwisowych.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów i usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Joachimski Damian 3 X U.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub automatycznie w celu dostarczania klientom Joachimski Damian 3 X U kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów i usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Joachimski Damian 3 X U przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Joachimski Damian 3 X U jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).
Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane przez Joachimski Damian 3 X U będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. Firma będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 5 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej.
Przez taki sam czas, firma będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

§4
POZYSKANE DANE
Posiadane przez Joachimski Damian 3 X U dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam przygotowanie oferty, zawarcie umowy lub realizacje usługi.